Wybierz kraj dostawy przesyłki

cookies
Nasze „cookies“ będą ci smakować
Pliki cookie na stronie Muziker służą do tego, aby twoja wizyta u nas była zawsze przyjemnym doświadczeniem. Wyraź zgodę na używanie wszystkich plików cookie, klikając przycisk „Zgadzam się” lub wybierz w ustawieniach tylko te, które ci odpowiadają. Więcej informacji.

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

I. Warunki handlowe mające zastosowanie do kupujących - konsumentów

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1. Pierwsza część niniejszych Ogólnych Wrunków Handlowych (na potrzeby części pierwszej zwana dalej „Regulaminem”) reguluje prawa i obowiązki stron umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym, którym jest MUZIKER, a.s. , z siedzibą pod adresem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Słowacja, NIP 35 840 773, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratislava III, dział: SA, wpis nr. 3337/B (dalej jako „sprzedawca”) oraz kupującym – konsumentem, której przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy (zwanego dalej „e-shopem” ) (zwanej dalej „umową kupna” lub „umową”).

Kontakt i bliższa identyfikacja sprzedawcy:

e-mail: polska@muziker.com
tel: +48 222 668 685
NIP (VAT): SK7020001021
NIP: 2021680991
adres: MUZIKER, a.s.
Drienova 1/H
821 01 Bratislava
Republika Słowacka

Organ powołany do sprawowania nadzoru:

Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej dla Kraju Bratysławskiego
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratysława
Dział nadzoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Kupujący w rozumieniu pierwszej części warunków handlowych oznacza konsumenta będącego osobą fizyczną, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy kupna nie działa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywanego zawodu (zwany dalej „kupującym”) (sprzedający i kupujący również oddzielnie „Strona umowy” lub łącznie jako „Strony ”).

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Sprzedawca jest zobowiązany w szczególności:

 1. dostarczyć kupującemu zamówiony towar w uzgodnionej ilości i jakości oraz zapakować go lub przygotować do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i zabezpieczenia, oraz
 2. przekazać kupującemu najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i użytkowania towaru oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Sprzedający ma prawo do pełnej zapłaty ceny zakupu od kupującego za dostarczony towar.

2.3. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli z powodu wyprzedaży towaru lub niedostępności towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym w niniejszych OWH lub po cenie określonej w sklepie internetowym, jeśli klient nie zgadza się na wymianę. Sprzedawca jest również uprawniony do odmówienia przyjęcia zamówienia z przyczyn niedyskryminacyjnych, w szczególności, jeśli sprzedawca ma zaległe roszczenia wobec kupującego, tym bardziej jeśli kupujący wielokrotnie w przeszłości nie odbierał dostawy przesyłek, mimo że był do tego zobowiązany, lub jeśli sprzedawca obawia się, że może ponieść szkodę z powodu tego, że odbiorca przyjmie zamówienie.

2.4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności:

 1. odebrać zamówiony towar,
 2. zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę zakupu prawidłowo i na czas.

2.5. Kupujący ma prawo do dostarczenia towaru w uzgodnionej ilości, jakości, czasie i miejscu.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

3.1. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez wiążące przyjęcie przez sprzedającego propozycji zawarcia umowy kupna przez kupującego w postaci formularza wypełnionego przez kupującego (formularz wypełniony i wysłany przez kupującego, zwany dalej „zamówieniem”).

3.2. Sprzedający dokona wiążącej akceptacji propozycji zawarcia umowy bez zbędnej zwłoki, zwykle w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, po sprawdzeniu dostępności produktów, ważności cen i terminu dostawy towarów wymaganych przez kupującego. Za wiążącą akceptację uznaje się wysyłkę towarów przez sprzedającego. Wiążąca akceptacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nie jest wymagana. W przypadku znalezienia wyższej ceny sprzedawca poprosi kupującego o zgodę na zmianę ceny przed wysłaniem zamówienia. Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi zgodę na zmianę ceny i gdy sprzedający następnie potwierdzi zamówienie.

3.3. Automatycznie generowane potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę, które jest wysyłane na adres e-mail kupującego natychmiast po złożeniu zamówienia, służy wyłącznie celom informacyjnym. Jest ono wysyłane do kupującego w celu powiadomienia go o zarejestrowaniu zamówienia i nie jest uznawane za wiążące przyjęcie przez sprzedającego propozycji zawarcia umowy.

3.4. Sprzedawca może nieodpłatnie zaoferować dodatkowe towary do zamówienia (zwane dalej „prezentem”). Kupujący wyrazi zgodę na takie świadczenie wybierając określony prezent przed wysłaniem zamówienia. Zamówienie prezentu jest opcjonalne. Jeśli kupujący nie chce prezentu, nie jest zobowiązany do wyrażenia tej woli.

3.5. Sprzedaż napojów alkoholowych jest możliwa tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Składając zamówienie na napoje alkoholowe, kupujący potwierdza, że najpóźniej w dniu wysłania zamówienia ukończył 18 lat. Sprzedający jest uprawniony do zweryfikowania tego faktu poprzez żądanie ważnego dokumentu tożsamości, a jeżeli kupujący nie spełnia tego wymogu lub nie jest w stanie udowodnić swojego wieku, sprzedający nie jest uprawniony do dostarczenia napojów alkoholowych. Dotyczy to również osoby upoważnionej przez kupującego do przejęcia towaru.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CEN ZAKUPU

4.1. Kupujący zapłaci sprzedającemu uzgodnioną w umowie kupna-sprzedaży cenę kupna towaru, w tym koszt dostawy towaru i opłaty za usługi dodatkowe (zwaną dalej „ceną kupna”).

4.2. Szczegółowe i aktualne informacje o metodach płatności znajdują się w części Płatność w sklepie internetowym sprzedawcy. Niektóre metody płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich zamówień, np. ze względu na ich wartość lub wybraną metodę wysyłki. Kupujący zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach podczas składania zamówienia.

4.3. Wszelkie koszty związane z wysyłką zostaną naliczone przed wysłaniem zamówienia. Ewentualne opłaty za usługi dodatkowe są aktualizowane w zamówieniu zgodnie z wyborem usług dodatkowych przez kupującego w sposób ciągły, ale nigdy po wysłaniu zamówienia. W przypadku, gdy towar ma być wywieziony do nabywcy poza Unię Europejską, nabywca może ponieść koszty związane z długiem celnym i ewentualnym obowiązkiem uiszczenia innych opłat związanych z czynnościami celnymi w wysokości i trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa kraju, do którego dostarczane są towary. O ile strony nie postanowią lub nie uzgodnią inaczej, sprzedający nie jest zobowiązany do ponoszenia tych zobowiązań w imieniu kupującego.

4.4. Jeżeli kupujący zapłaci sprzedającemu cenę kupna przelewem bankowym, za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym cała cena kupna została zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu cenę kupna w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży.

5. DOSTAWA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający dostarczy kupującemu towar jak najszybciej, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że strony ustaliły inaczej. Jeżeli sprzedający nie wypełnił swojego zobowiązania dotyczącego dostarczenia towaru w uzgodnionym terminie, kupujący wezwie go do dostarczenia towaru w dodatkowym rozsądnym terminie, który tym samym zostanie określony przez kupującego. Jeżeli kupujący nie wezwie sprzedającego w ciągu dwóch miesięcy od daty, kiedy towar miał zostać dostarczony, towar uważa się za dostarczony, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Jeżeli sprzedający nie dostarczy rzeczy nawet w tym dodatkowym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

5.2. W przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy, sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przy próbie doręczenia zamówienia.

5.3. Kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru lub zapewnienia, że osoba trzecia przejmie go za niego. W przypadku konieczności powtórzenia dostawy z przyczyn leżących po stronie kupującego (na przykład z powodu nieobecności kupującego lub osoby przez niego upoważnionej w uzgodnionym miejscu), wszelkie dodatkowe koszty powstałe w ten sposób poniesie kupujący , w tym ewentualne koszty magazynowania.

5.4. Kupujący jest uprawniony do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru przy odbiorze przez kupującego, kupujący ma możliwość odmowy odbioru towaru. Przewoźnik jest zobowiązany sporządzić protokół szkodowy dotyczący uszkodzenia towaru w obecności i na żądanie kupującego. Na podstawie takiego protokołu doręczonego sprzedającemu, sprzedający może, po ustaleniu z przewoźnikiem zdarzenia szkodowego, zapewnić dostarczenie brakującego towaru, rabat od ceny zakupu lub dostarczyć kupującemu nowy towar w przypadku nienaprawialności wady. Późniejsze roszczenia tego typu będą musiały zostać udowodnione.

5.5. Opcje transportu oraz szczegółowe i aktualne informacje na temat warunków transportu można znaleźć w sekcji Dostawa w sklepie internetowym. W przypadku niektórych zamówień nie wszystkie środki transportu muszą być dostępne. Kupujący zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach podczas składania zamówienia.

5.6. Kupujący jako odbiorca towaru wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie mu faktury w formie elektronicznej. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży sprzedający nie jest zobowiązany do spełnienia żądania kupującego dotyczącego poprawienia lub zmiany danych na fakturze, w szczególności zmiany osoby kupującego i zmiany adresu dostawy na inny kraj. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT kupującego, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tej zmianie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje na fakturze, które zostały podane z powodu naruszenia tego obowiązku przez Kupującego.

5.7. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pod warunkiem wypowiedzenia, o ile kupujący nie odbierze towaru w ciągu 5 dni od dodatkowego wezwania sprzedającego i nie uzgodni ze sprzedającym innego terminu przejęcia towaru, umowa zostaje anulowana, strony zwracają lub wymieniają wszystkie otrzymane usługi, w szczególności cenę zakupu i towary, którymi sprzedawca nabywa prawo do swobodnego dysponowania. Prawo sprzedawcy do odszkodowania zgodnie z ust. 5.2 nie jest tym dotknięte.

6. NABYCIE WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

6.1. Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu przez kupującego. Towar jest dostarczany kupującemu poprzez odbiór osobisty lub odbiór od przewoźnika.

6.2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą, gdy przejmie on towar od sprzedającego lub od przewoźnika, albo z chwilą, gdy sprzedający umożliwy mu dysponować towarem, a kupujący go nie odbierze.

7. PROCEDURA REKLAMACYJNA - KONSUMENT

7.1. Sprzedawca odpowiada za wady towaru, a kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia reklamacji u sprzedawcy.

7.2. Niniejsza procedura reklamacyjna dla konsumentów (zwana dalej „procedurą reklamacyjną”) ma zastosowanie do rozpatrywania reklamacji.

7.3. Kupujący ma prawo ubiegać się o gwarancję od sprzedawcy wyłącznie w przypadku towarów wykazujących wady, objętych gwarancją i zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego.

7.4. W okresie gwarancyjnym kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przekazaniu towaru wraz ze wszystkimi jego akcesoriami.

7.5. Reklamacje są rozpatrywane przez sprzedawcę w formie pisemnej w formie papierowej lub elektronicznej bezzwłocznie. Jeżeli towar wykazuje wady, Klient ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do Sprzedawcy drogą elektroniczną, dostarczając towar Sprzedawcy w jeden z niżej wymienionych sposobów lub w formie listu łącznie z reklamowanym towarem w jeden z poniższych sposobów. Sposoby złożenia reklamacji:

 1. Dostarczenie formularza reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru do punktu reklamacyjnego pod adresem (dalej jako „punkt reklamacyjny”):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Słowacja
 2. Dostarczenie formularza reklamacyjnego i dostarczenie reklamowanego towaru do jednego z punktów/sklepów stacjonarnych Sprzedawcy, gdzie możliwy jest odbiór takiego towaru biorąc pod uwagę sortyment sprzedawanych produktów lub usług, lub do wskazanej osoby.

7.6. Kupujący może poprosić sprzedawcę za pośrednictwem formularza reklamacyjnego o zorganizowanie transportu do centrum reklamacyjnego. W takim przypadku sprzedający zorganizuje transport reklamowanego towaru w imieniu kupującego na własny koszt za pośrednictwem przewoźnika. Reklamowany towar uważa się za dostarczony do sprzedawcy w dniu jego otrzymania przez sprzedawcę w punkcie reklamacyjnym. Przewoźnik jest osobą trzecią działającą we własnym imieniu, w związku z czym przyjęcie reklamowanego towaru do przewozu przez przewoźnika nie ma wpływu na wszczęcie procedury reklamacyjnej.

7.7. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania reklamowanego towaru, z uwzględnieniem jego charakteru oraz charakteru reklamowanej wady. Sprzedawca odpowiada za pogorszenie się stanu reklamowanego towaru dopiero od momentu jego odbioru.

7.8. Sprzedający zapewnia obecność osoby upoważnionej do rozpatrywania reklamacji w godzinach pracy w siedzibie Sprzedającego oraz u osoby wyznaczonej.

7.9. Jeżeli kupujący zamierza dostarczyć reklamowany towar do jednego ze sklepów sprzedającego, sprzedający zaleca wcześniejsze sprawdzenie możliwości odbioru towaru w tym miejscu.

7.10. Kupujący zgłaszając reklamację zobowiązany jest udowodnić, że towar został zakupiony od sprzedawcy i okres ochrony gwarancyjnej nie został przekroczony. Kupujący jest również zobowiązany do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wad towaru.

7.11. Za dzień rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uważa się dzień, w którym kupujący dostarczył sprzedającemu:

 1. Formularz reklamacyjny,
 2. reklamowany towar, w tym akcesoria i
 3. hasła lub kody dostępu, jeśli dotyczą reklamowanego towaru.

7.12. Formularz reklamacyjny tworzy Załącznik nr. 1 niniejszych OWH, a kupujący może go wypełnić i przesłać drogą elektroniczną pod tym linkiem: https://www.muziker.pl/reklamacja.

7.13. Sprzedający lub wyznaczona osoba wystawi kupującemu potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedającego (w tym e-mail), która zawiera dzień złożenia reklamacji, dane kontaktowe sprzedającego i kupującego, opis wady, preferowany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji, które wynikają z § 622 i § 623 Kodeksu Cywilnego (zwane dalej „potwierdzeniem reklamacji”).

7.14. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji na odległość, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego doręczenia kupującemu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia reklamacji. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż wraz z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji. Potwierdzenia reklamacji nie trzeba dostarczać, jeżeli kupujący ma możliwość udowodnienia zgłoszenia reklamacji w inny sposób.

7.15. Zgodnie z decyzją kupującego, który realizuje swoje prawa zgodnie z § 622 i § 623 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca lub osoba uprawniona ma obowiązek niezwłocznie ustalić sposób rozpatrzenia reklamacji na podstawie niniejszej Procedury Reklamacyjnej, w przypadkach bardziej skomplikowanych w terminie do 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż do 30 dni od dnia wszczęcia procedury reklamacyjnej. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca lub osoba wyznaczona niezwłocznie rozpatrzy reklamację, w uzasadnionych przypadkach reklamację można rozstrzygnąć później. Procedura reklamacyjna nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży lub prawo wymiany towaru na nowy. Sprzedający informuje kupującego o zakończeniu procedury reklamacyjnej i wyniku reklamacji w formie uzgodnionej przez obie strony. Jednocześnie wraz z towarem zostanie doręczony kupującemu protokół reklamacyjny. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty otrzymania towaru, sprzedawca może rozpatrzyć reklamację przez odrzucenie wyłącznie na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej przez uprawnionej, notyfikowanej lub akredytowanej osoby lub osoby wyznaczonej (zwana dalej „ekspertyzą towaru”). Niezależnie od wyniku ekspertyzy sprzedający nie może żądać od kupującego zwrotu kosztów ekspertyzy towaru ani innych kosztów związanych z ekspertyzą towaru. Jeżeli kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania towaru, a sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo kupujący może wysłać towar do ekspertyzy. W przypadku, gdy Kupujący prześle towar do ekspertyzy do wyznaczonej osoby wskazanej w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, koszty ekspertyzy towaru, jak również wszelkie inne związane z tym celowo poniesione koszty ponosi sprzedający niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli kupujący dzięki ekspertyzie udowodni, że sprzedawca jest odpowiedzialny za reklamowaną wadę towaru, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie biegnie podczas ekspertyzy. Sprzedawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji zwrócić kupującemu wszystkie koszty poniesione w związku z wykonaniem ekspertyzy, a także wszystkie powiązane, celowo poniesione koszty. W ten sposób ponownie złożoną reklamację nie można odrzucić.

7.16. Sprzedający zamiast usunięcia wady zawsze może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, o ile nie spowoduje to poważnych trudności kupującemu.

7.17. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

 1. jeśli kupujący nie udowodni, że kupił wadliwy towar od sprzedawcy,
 2. jeśli nie zgłosi oczywistych wad przy przejęciu towaru,
 3. po upływie okresu gwarancji towaru,
 4. w przypadku uszkodzenia mechanicznego towaru z winy kupującego,
 5. jeżeli dojdzie do modyfikacji towaru przez kupującego (gięcie, cięcie, skracanie, wiercenie itp.), jeżeli towar nie jest przeznaczony do takiej modyfikacji i wada powstała w wyniku takiej modyfikacji,
 6. użytkowaniem lub przechowywaniem towarów w warunkach nie odpowiadających środowisku naturalnemu ze względu na ich temperaturę, wilgotność, wpływy chemiczne lub mechaniczne,
 7. w przypadku niewłaściwej obsługi lub zaniedbania pielęgnacji towaru,
 8. w przypadku uszkodzenia towaru w wyniku nadmiernego załadunku lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadami ogólnymi, normami technicznymi lub normami bezpieczeństwa,
 9. w przypadku wymiany oryginalnych części produktu,
 10. wskutek korzystania z niewłaściwego zasilacza, nieprawidłowego, nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania.
 11. wskutek stosowania niewłaściwych, niekompatybilnych lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, jeżeli wada powstała w wyniku użycia takiego materiału,
 12. w przypadku uszkodzenia towarów w wyniku przypadkowego zepsucia, pogorszenia stanu lub naturalnego zużycia, w tym zakończenia okresu eksploatacji niektórych komponentów (np. przepalenia żarówki lub zmniejszenia pojemności baterii),
 13. w przypadku uszkodzenia towaru przez wirusa komputerowego,
 14. poprzez ingerencję w towar przez osobę nieuprawnioną lub wskutek użycia niewłaściwych narzędzi lub materiałów,
 15. w przypadku nieprofesjonalnej interwencji, uszkodzenia podczas transportu, uszkodzenia przez wodę, ogień, prąd lub siłę wyższą.
 16. przez niewykonanie w rozsądnym czasie aktualizacji treści cyfrowych, jeżeli wada powstała w wyniku niewykonania tej aktualizacji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący nie został powiadomiony o aktualizacji lub skutkach jej niewykonania albo aktualizacji nie wykonał, lub wykonał ją nieprawidłowo z powodu braków w instrukcji.

7.18. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 1. przekazując naprawiony towar
 2. wymianą towaru
 3. poprzez zwrot ceny zakupu
 4. udzielając rozsądnego rabatu z ceny zakupu
 5. wysyłając pisemne zaproszenie do przejęcia świadczenia określonego przez sprzedającego;
 6. uzasadnionym odrzuceniem reklamacji.

7.19. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemny dokument dotyczący sposobu rozpatrzenia reklamacji i zakończeniu reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.

7.20. Po rozpatrzeniu reklamacji, poza zwrotem ceny zakupu, sprzedający zwróci reklamowany towar lub dostarczy kupującemu wymieniony towar. Jeżeli kupujący nie przyjmie tego towaru w rozsądnym terminie, sprzedający poprosi go o odebranie towaru w dodatkowym rozsądnym terminie określonym przez sprzedającego, zwykle w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, jest on zobowiązany zapłacić sprzedającemu opłatę za przechowanie w wysokości określonej w niniejszym paragrafie (zwaną dalej „przechowywaniem”) za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu przejęcia towar do momentu jego odbioru. Opłata za przechowywanie określana jest na podstawie wagi i sumaryzacji krawędzi towaru obliczonych przez zsumowanie długości jego krawędzi (suma krawędzi = wysokość + szerokość + głębokość), a mianowicie:

 1. 1 € (słownie: jedno euro) za przechowywanie towaru, którego waga nie przekracza 10 kg i jednocześnie suma krawędzi nie przekracza 120 cm;
 2. 2 € (słownie: dwa euro) za przechowywanie towaru, w przypadku którego co najmniej jedna wartość przekracza parametry podane w punkcie poprzednim oraz którego waga nie przekracza 40 kg a jednocześnie suma krawędzi nie przekracza 300 cm;
 3. 4 € (słownie: cztery euro) za przechowywanie reszty towarów.

7.21. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące (zwany dalej „okresem gwarancyjnym”), pod warunkiem, że dla konkretnych pozycji nie określono innego okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez kupującego. Jeżeli na towarze, na jego opakowaniu lub w instrukcji jest zgodnie z prawem podana informacja dotycząca okresu użytkowania towaru, okres gwarancji nie zakończy się przed upływem tego okresu. Wady towaru i wynikające z nich roszczenia należy zgłaszać do końca okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancyjnego wygasa prawo do złożenia reklamacji.

7.21A. Jeżeli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest rzecz posiadająca właściwości cyfrowe, sprzedawca zapewni kupującemu uzgodnione aktualizacje treści cyfrowych lub usług w zakresie treści cyfrowych. Oprócz uzgodnionych aktualizacji sprzedający zapewni, że kupujący otrzyma aktualizacje, które są niezbędne do zachowania przez przedmiot swoich właściwości oraz że kupujący zostanie powiadomiony o ich dostępności

 1. przez okres 24 miesięcy, jeżeli zgodnie z umową sprzedaży treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy albo jeżeli świadczenie zostało uzgodnione na dłuższy okres, to przez cały ten okres, lub
 2. przez czas, w którym kupujący może słusznie i rozsądnie oczekiwać, jeżeli zgodnie z umową sprzedaży treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być dostarczone jednorazowo; oceny dokona się stosownie do rodzaju i przeznaczenia rzeczy, charakteru treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz z uwzględnieniem okoliczności zawarcia umowy sprzedaży i charakteru zobowiązania.

7.21B. Punkt 7.21A. niniejszych OWH nie ma zastosowania, jeżeli sprzedający wyraźnie poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że aktualizacje nie będą dostarczane, a kupujący wyraźnie wyraził na to zgodę przy zawieraniu umowy.

7.21C. Jeżeli treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas i jeżeli w tym okresie wystąpi wada, treści cyfrowe lub usługę w zakresie treści cyfrowych uważa się za dostarczone wadliwie. Postanowienia niniejszej Procedury Reklamacyjnej stosuje się do towarów będących rzeczami posiadającymi właściwości cyfrowe, o ile pozwala na to ich charakter.

7.22. Towar używany to towar, który był używany, nie zawiera wszystkich części lub jest uszkodzony kosmetycznie lub funkcjonalnie ( dalej jako „towar używany”). Towarem wystawionym jest towar używany, który został użyty do wystawienia w sklepie stacjonarnym sprzedającego, został rozpakowany i mógł być używany w zakresie niezbędnym do przedstawienia jego właściwości innym osobom (zwany dalej "towarem wystawionym"). Towar niesprawny to towar używany, który ma takie wady, że nie nadaje się do użytku i w związku z tym nie może być używany zgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem (zwany dalej „towarem niesprawnym”).

7.23. Okres gwarancji na wszystkie towary używane wynosi 24 miesiące, dotyczy to jednak tylko produktów, które nie mają w sklepie dodatkowo wyszczególnionego innego, krótszego okresu gwarancji.

7.24. W przypadku sprzedaży towaru używanego po cenie niższej niż towar nowy, rękojmia za wady, z powodu których uzgodniono niższą cenę, nie przysługuje. Towar uszkodzony może być nienaprawialny i jest zwykle sprzedawany na części zamienne lub do celów kolekcjonerskich. Dodatkowy opis wad, które powodują wadliwe działanie towaru, a tym samym wad nieobjętych gwarancją, znajduje się w opisie towaru na stronie internetowej sklepu. Towar wadliwy bez uprzedniej naprawy lub modyfikacji może okazać się niebezpieczny. Funkcjonalność towarów niesprawnych nie jest objęta gwarancją.

7.25. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu jego naprawy.

7.26. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru. To samo dotyczy wymiany części, na którą udzielono gwarancji.

7.27. Jeżeli jest to wada towaru, którą można usunąć, reklamacja zostanie rozpatrzona w zależności od decyzji kupującego poprzez usunięcie wady lub wymianę towaru.

7.28. W przypadku wady towaru, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie towaru jako towaru bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu w przypadku wad, które można usunąć, jeśli kupujący nie jest w stanie właściwie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie (więcej niż dwukrotna) lub z powodu dużej liczby wad (więcej niż dwie).

7.29. W przypadku innych nienaprawialnych wad, kupującemu przysługuje rozsądna zniżka z ceny zakupu, której wysokość zostanie ustalona w drodze porozumienia stron.

7.30. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych przez kupującego podczas składania reklamacji.

7.31. Jeżeli sprzedający zakończy postępowanie reklamacyjne poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru, może zaproponować kupującemu usunięcie wad na koszt kupującego. Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia takiej propozycji.

7.32. Jeżeli sprzedający zakończy postępowanie reklamacyjne poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru, a kupujący nie zgadza się z takim rozpatrzeniem reklamacji, może domagać się ochrony swoich praw na drodze sądowej.

8. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

Sprzedawca podjął odpowiednie środki w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w obowiązującym brzmieniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie RODO). Kupujący potwierdza, że zapoznał się z przetwarzaniem jego danych osobowych zgodnie z zasadami, które znajdzie pod poniższym linkiem: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy uzgodniony w umowie producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub dokonał tak istotnych zmian, że uniemożliwiły one wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy lub z powodu siły wyższej, lub jeśli nawet przy wszelkich uzasadnionych staraniach nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie określonym w niniejszych ogólnych warunkach lub za cenę określoną w sklepie internetowym. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić kupującemu wszelkie płatności zgodnie z niniejszymi OWH. Nie wpływa to na prawo stron umowy do uzgodnienia zastępczego pełnienia zobowiązań lub zmiany ceny.

9.2. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku, jeśli przy zawarciu umowy kupna wystąpił wyraźny błąd w podanej cenie zakupu towaru (np. nieprawidłowo umieszczony przecinek dziesiętny, brakująca cyfra, cena zakupu wyraźnie nie odpowiada zwyczajnej cenie rynkowej).

9.3. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towaru, nawet bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Towar uważa się za przejęty z chwilą, gdy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie wszystkie części zamówionego towaru lub gdy

 1. towary zamawiane przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru towaru, który został dostarczony jako ostatni,
 2. dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki,
 3. dostarcza towar wielokrotnie w określonym czasie, w momencie przejęcia pierwszego dostarczonego towaru.

9.4. Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed rozpoczęciem biegu terminu na odstąpienia od umowy.

9.5. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dostarczaniu treści elektronicznych niedostarczonych na nośniku materialnym w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 9.16. lit. l).

9.6. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w formie papierowej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub za pomocą formularza na adres:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Słowacja

9.7. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr. 2 niniejszych OWH i możliwe jest ich wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną pod tym linkiem: https://www.muziker.pl/odstapienie-od-umowy.

9.8. Kupujący może odstąpić od umowy nawet przed rozpoczęciem biegu terminu na odstąpienie od umowy. Termin odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu zostało wysłane do Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Ciężar dowodu zgłoszenia odstąpienia spoczywa na kupującym.

9.9. Sprzedający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu, zwrócić kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego w ramach lub w związku z umową kupna, w tym koszty wysyłki, dostawy i opłatę pocztowa oraz inne koszty i opłaty. 9.11 nie jest tym dotknięte. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu dodatkowych kosztów, jeśli kupujący wyraźnie wybrał inną metodę dostawy niż najtańsza standardowa metoda dostawy oferowana przez sprzedawcę. Koszty dodatkowe stanowią różnicę między kosztami dostawy wybranymi przez kupującego a kosztami najtańszej standardowej metody dostawy oferowanej przez sprzedawcę.

9.9A. W przypadku, gdy kupujący zapłacił cenę zakupu gotówką za pobraniem, tj. płacąc przewoźnikowi przy odbiorze towaru, sprzedający nie zwróci kupującemu opłaty, którą kupujący uiścił za skorzystanie z tej formy płatności. Płatność za pobraniem jest usługą świadczoną przez sprzedającego, gdzie przewoźnik dostarcza towar kupującemu i pobiera płatność przy odbiorze.

9.10. Sprzedający zwróci kupującemu wszelkie płatności w taki sam sposób, w jaki kupujący dokonał płatności, chyba że strony postanowią inaczej (np. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kupującego) i kupujący nie będzie w związku z tym obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami. Jeśli kupujący zapłacił cenę zakupu lub jej część, wykorzystując kartę podarunkową Muziker (zwaną dalej „bonem podarunkowym”), w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zapewni kupującemu nowy bon podarunkowy o wartości wykorzystanego bonu podarunkowego. Kupujący może wykorzystać ten bon na kolejny zakup od sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący wybrał inny sposób płatności w celu opłacenia części zamówienia, sprzedający zwróci tę część płatności zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi.

9.11. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności kupującemu przed dostarczeniem mu towarów lub do czasu, gdy kupujący udowodni zwrot towaru do sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponuje odbiór towaru osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.

9.12. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy i dostarczenia Sprzedającemu towaru używanego lub uszkodzonego albo jego wartości uległa zmniejszeniu w wyniku obróbki wykraczającej poza obróbkę konieczną do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru, Sprzedający ma prawo do odszkodowania od kupującego w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

9.13. Jeżeli kupujący nie zwrócił towaru sprzedającemu wraz z odstąpieniem od umowy i jeżeli strony nie uzgodniły innego sposobu zwrotu towaru, kupujący zobowiązany jest odesłać towar wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją do sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia odstąpienia.
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Słowacja

9.14. Jeśli klient otrzymał od sprzedawcy prezent do zamówienia, kupujący jest również zobowiązany do zwrotu tego prezentu. Jeżeli kupujący nie wypełni tego obowiązku, sprzedający ma prawo zażądać od kupującego ceny prezentu wyświetlanej w sklepie internetowym w momencie zawarcia umowy, a jeśli takiej ceny nie ma, ceny standardowej.

9.15. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do przejęcia towarów. Koszt zwrotu towaru zazwyczaj zależy od cech towaru (wymiary, waga), odległości oraz wybranego środka transportu i odpowiada w przybliżeniu kosztom wymienionym w dziale Dostawa, czyli kosztom zwykle ponoszonym w celu dostarczenia towaru do klienta.

9.15A. Kupujący może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy w celu zwrócenia się do sprzedawcy o odbiór towaru przez przewoźnika. W takim przypadku kupujący poniesie koszty zwrotu towaru w kwocie w przybliżeniu odpowiadającej cenie transportu krajowego w kraju, z którego towar jest odbierany, przy czym podczas ustalania wysokości kosztów transportu uwzględnia się również rodzaj, wymiary i wagę towaru. Kwota ta zostanie wskazana kupującemu na formularzu odstąpienia od umowy, a kupujący wyrazi zgodę na wysokość opłaty poprzez wniosek o odbiór towaru. Sprzedawca ma prawo odmówić odbioru towaru z innego kraju niż ten, do którego towar został dostarczony. Pozostałe postanowienia tego artykułu pozostają nienaruszone.

9.16. Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

 1. świadczenie usługi, jeżeli świadczenie to rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego, a kupujący stwierdził, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę zgodę traci prawo odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu usługi, a pełne świadczenie usługi miało już miejsce,
 2. sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od ruchów cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 3. sprzedaż towarów wykonanych według specjalnych wymagań kupującego, towarów na zamówienie lub towarów zaprojektowanych specjalnie dla jednego nabywcy (np. kable i łańcuchy sprzedawane na metry, hełmy z zainstalowanym komunikatorem zgodnie z wymaganiami kupującego),
 4. sprzedaż towarów ulegających szybkiej utracie jakości lub zepsuciu,
 5. sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostawie (np. słuchawki douszne, bielizna, ochraniacz zębów),
 6. sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą po dostarczeniu zostać nierozłącznie zmieszane z innym towarem,
 7. sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ich dostawa jest możliwa najwcześniej po 30 dniach, a ich cena uzależniona jest od ruchów cen rynkowych, na które sprzedawca nie ma wpływu,
 8. wykonywanie pilnych napraw lub konserwacji, które kupujący wyraźnie zlecił sprzedającemu; nie dotyczy to umów serwisowych oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów innych niż części zamienne potrzebne do wykonania napraw lub konserwacji, jeżeli sprzedaż została zawarta podczas wizyty sprzedawcy u kupującego, a kupujący nie zamówił tych usług lub towarów w przedsprzedaży,
 9. sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych i obrazowych lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli kupujący je rozpakował (np. płyty CD, kasety, płyty),
 10. sprzedaż czasopism z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczonych w oprawie ochronnej (książki, nuty, zakładki),
 11. świadczenie usług noclegowych w celu innym niż mieszkanie, przewóz rzeczy, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług rekreacyjnych, w ramach których sprzedawca zobowiązuje się świadczyć te usługi w uzgodnionym terminie,
 12. udostępnianie treści elektronicznych innych niż na materialnym nośniku, jeżeli ich udostępnienie zostało zainicjowane za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że traci prawo odstąpienia od umowy poprzez wyrażenie zgody (np. licencja cyfrowa/elektroniczna na oprogramowanie).

9.16A. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa zestawu co najmniej dwóch powiązanych ze sobą produktów, które sprzedający skompletował i przeznaczył do wspólnej sprzedaży (dalej jako „zestaw”). Zestaw traktowany jest jako jeden towar w odniesieniu do prawa odstąpienia od umowy. Oznacza to, że jeśli kupujący odstąpi od umowy, której przedmiotem jest dostawa zestawu, jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy cały zestaw, czyli wszystkie produkty składające się na ten zestaw. Sprzedawca zwróci wówczas kupującemu kwotę za cały zestaw na warunkach określonych w niniejszych OWH. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy tylko w części, tj. zwrócenia sprzedawcy mniej niż wszystkich towarów wchodzących w skład zestawu i zażądania zwrotu płatności za poszczególne towary. Nie wpływa to na prawo kupującego do zwrotu tylko jednego z kilku towarów dostarczonych w jednym zamówieniu, chyba że towary te są częścią zestawu.

9.17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe dostarczenie towaru w wymaganym terminie lub za wymaganą cenę. W takim przypadku zwróci kupującemu dokonaną płatność w ciągu 14 dni roboczych, jeśli została już dokonana. Nie wpływa to na prawo stron umowy do uzgodnienia zastępczego pełnienia zobowiązań lub zmiany ceny.

10. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

10.1. Kupujący-konsument jest uprawniony do skorzystania z alternatywnej metody rozwiązywania sporów poprzez skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zadośćuczynienia, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia jego reklamacji przez sprzedawcę lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeżeli sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania odrzuceniem lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, kupujący-konsument ma prawo złożyć wniosek o inicjowanie alternatywnego rozwiązania sporów. Podmiotami alternatywnych metod rozwiązywania sporów są organy i uprawnione osoby prawne zgodnie z § 3 ustawy nr. 391/2015 Dz. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów oraz o zmianie niektórych ustaw (zwanej dalej „ustawą ADR”), a mianowicie Słowackiej Inspekcji Handlowej lub innej właściwej uprawnionej osoby prawnej zarejestrowanej na liście podmiotów ADR prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Słowackiej Republiki (lista dostępna pod adresem www.mhsr.sk), przy czym kupujący - konsument ma prawo do wyboru podmiotu ADR, do którego chce się zwrócić. Kupujący-konsument postępuje zgodnie z § 12 Ustawy ADR przy składaniu wniosku. Wniosek musi zawierać kontakt e-mailowy sprzedającego: reklamacie@muziker.sk. Alternatywne rozstrzyganie sporów może rozwiązać spór między kupującym – konsumentem a sprzedawcą wynikający z umowy konsumenckiej.

10.2. Kupujący - konsumenci są uprawnieni do korzystania z platformy internetowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygania sporów w wybranym przez siebie języku. Kupujący-konsument może skorzystać z platformy ADR, która jest dostępna na stronie internetowej, w celu alternatywnego rozwiązania swojego sporu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Niniejsze OWH zostały wydane 01.02.2022 i zostały ostatnio zmienione w dniu 03.02.2023. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszych OWH. Stosunek prawny pomiędzy stronami umowy jest zawsze regulowany przez ważne i obowiązujące w chwili wysłania zamówienia OWH.

11.1A. Sprzedający wyświetla recenzje poszczególnych produktów oraz recenzje ogólnego wrażenia użytkownika. Recenzje mogą również zawierać opinię słowną. Sprzedający zapewnia autentyczność recenzji za pomocą środków technicznych, zapraszając do napisania/wystawienia recenzji tylko osoby, które faktycznie dokonały u niego zakupu, co może również nastąpić za pośrednictwem strony trzeciej (porównywarka cen lub portal recenzji). Nie ma technicznej możliwości zagwarantowania, że ​​recenzja organiczna (napisana przez osobę bez zaproszenia) się nie pojawi, ale liczba takich recenzji jest znikoma. Bez narażania autentyczności recenzji, sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewyświetlania wszystkich recenzji poprzez nadanie priorytetu wyświetlaniu recenzji przez niego wybranych.

11.2. Niniejsze OWH są sporządzone w języku słowackim. Jeżeli niniejsze OWH zostały sporządzone również w języku innym niż słowacki, ich wersja słowacka ma zawsze pierwszeństwo przed inną wersją językową.

11.3. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. Umawiające się Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać się będzie głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej i listów.

11.4. Stosunki prawne pomiędzy stronami umowy reguluje umowa, niniejsze OWH, postanowienia ustawy nr. 40/1964 Dz. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 22/2004 Dz. o handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr 128/2002 Dz. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw, zmienionej ustawą nr. 284/2002 Dz. z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy nr 102/2014 Dz. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej.

11.5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy kupna a niniejszymi OWH, pierwszeństwo mają postanowienia umowy kupna. W razie wątpliwości co do treści umowy, której stroną jest Kupujący - Konsument lub niniejszych OWH wraz z załącznikami, stosuje się interpretację korzystniejszą dla Kupującego - Konsumenta.

11.6. Kontrahenci dołożą wszelkich starań, jakie mogą być od nich wymagane w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sporów lub roszczeń wynikających między nimi z niniejszych OWH, z umowy lub w związku z nią polubownie. Jeżeli strony umowy nie rozstrzygną polubownie jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszych OWH lub umowy, w tym sporu dotyczącego ich ważności, interpretacji lub unieważnienia, sądy słowackie mają jurysdykcję do rozstrzygnięcia takiego sporu. Nie wpływa to na ważność postanowień umów międzynarodowych dotyczących jurysdykcji innych sądów.

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

12.1. Następujące załączniki stanowią integralną część pierwszej części OWH:

 1. Załącznik nr. 1 do OWH: Formularz reklamacyjny
 2. Załącznik nr. 2 do OWH: Formularz odstąpienia od umowy
 3. Załącznik nr. 3 do OWH: Usługi dodatkowe
 4. Załącznik nr. 4 do OWH: Ogólne warunki programu lojalnościowego MUZIKER CLUB

II. Warunki handlowe mające zastosowanie do kupujących - podmiotów biznesowych

1. PODSTAWOWE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1.1. Druga część niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (na potrzeby części drugiej, zwana dalej „Regulaminem”) reguluje prawa i obowiązki stron umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym, którym jest Muziker, a.s., z siedzibą pod adresem Drieňová 1H, 821 01 Bratysława, Republika Słowacka, NIP 35 840 773, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratislava III, dział: Sa, wpis nr. 3337/B (dalej jako „sprzedawca”) a kupującym – przedsiębiorcą, którego przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedającego (dalej jako „e-shop” ) (zwanej dalej „umową kupna” lub „umową”).

Kontakt i bliższa identyfikacja sprzedawcy:

e-mail: polska@muziker.com
tel: +48 222 668 685
NIP (VAT): SK7020001021
NIP: 2021680991
adres: MUZIKER, a.s.
Drienova 1/H
821 01 Bratislava
Republika Słowacka

1.2. Kupującym w myśl drugiej części niniejszych OW jest (a) osoba zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, (b) osoba prowadząca działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, (c) osoba prowadząca działalność na podstawie koncesji innej niż koncesja na prowadzenie działalności, d) osoba fizyczna, która prowadzi produkcję rolną i jest zarejestrowana zgodnie z przepisem szczególnym. Jeżeli osoba fizyczna poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny lub NIP, przyjmuje się, że działa ona w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i na potrzeby niniejszych OWH jest uważana za przedsiębiorcę.

1.3. Pojęcia w tej części OWH mają takie samo znaczenie, jak nadane im przez pierwszą część OWH, chyba że w tej części określono inaczej.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Sprzedawca jest zobowiązany w szczególności:

 1. dostarczyć kupującemu zamówiony towar w uzgodnionej ilości i jakości oraz zapakować go lub przygotować do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i zabezpieczenia, oraz
 2. przekazać kupującemu najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i użytkowania towaru oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Sprzedający ma prawo do pełnej zapłaty ceny zakupu od kupującego za dostarczony towar.

2.3. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli z powodu wyprzedaży towaru lub niedostępności towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym w niniejszych OWH lub po cenie określonej w sklepie internetowym, jeśli klient nie zgadza się z proponowanym rozwiązaniem. Sprzedawca jest również uprawniony do odmówienia przyjęcia zamówienia z przyczyn niedyskryminacyjnych, w szczególności, jeśli sprzedawca ma zaległe roszczenia wobec kupującego, tym bardziej jeśli kupujący wielokrotnie w przeszłości nie odbierał dostawy przesyłek, mimo że był do tego zobowiązany, lub jeśli sprzedawca obawia się, że może ponieść szkodę z powodu tego, że odbiorca przyjmie zamówienie.

2.4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności:

 1. odebrać zamówiony towar,
 2. zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę zakupu prawidłowo i na czas.

2.5. Kupujący ma prawo do dostarczenia towaru w uzgodnionej ilości, jakości, czasie i miejscu.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

3.1. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez wiążące przyjęcie przez sprzedającego propozycji zawarcia umowy kupna przez kupującego w postaci formularza wypełnionego przez kupującego (formularz wypełniony i wysłany przez kupującego, zwany dalej „zamówieniem”).

3.2. Sprzedający dokona wiążącej akceptacji propozycji zawarcia umowy bez zbędnej zwłoki, zwykle w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, po sprawdzeniu dostępności produktów, ważności cen i terminu dostawy towarów wymaganych przez kupującego. Za wiążącą akceptację uznaje się wysyłkę towarów przez sprzedającego. Wiążąca akceptacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nie jest wymagana. W przypadku znalezienia wyższej ceny sprzedawca poprosi kupującego o zgodę na zmianę ceny przed wysłaniem zamówienia. Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi zgodę na zmianę ceny i gdy sprzedający następnie potwierdzi zamówienie.

3.3. Automatycznie generowane potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę, które jest wysyłane na adres e-mail kupującego natychmiast po złożeniu zamówienia, służy wyłącznie celom informacyjnym. Jest ono wysyłane do kupującego w celu powiadomienia go o zarejestrowaniu zamówienia i nie jest uznawane za wiążące przyjęcie przez sprzedającego propozycji zawarcia umowy.

3.4. Sprzedawca może nieodpłatnie zaoferować dodatkowe towary do zamówienia (zwane dalej „prezentem”). Kupujący wyrazi zgodę na takie świadczenie wybierając określony prezent przed wysłaniem zamówienia. Zamówienie prezentu jest opcjonalne. Jeśli kupujący nie chce prezentu, nie jest zobowiązany do wyrażenia tej woli.

3.5. Sprzedaż napojów alkoholowych jest możliwa tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Składając zamówienie na napoje alkoholowe, kupujący potwierdza, że najpóźniej w dniu wysłania zamówienia ukończył 18 lat. Sprzedający jest uprawniony do zweryfikowania tego faktu poprzez żądanie ważnego dokumentu tożsamości, a jeżeli kupujący nie spełnia tego wymogu lub nie jest w stanie udowodnić swojego wieku, sprzedający nie jest uprawniony do dostarczenia napojów alkoholowych. Dotyczy to również osoby upoważnionej przez kupującego do przejęcia towaru.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CEN ZAKUPU

4.1. Kupujący zapłaci sprzedającemu uzgodnioną w umowie kupna-sprzedaży cenę kupna towaru, w tym koszt dostawy towaru i opłaty za usługi dodatkowe (zwaną dalej „ceną kupna”).

4.2. Szczegółowe i aktualne informacje o metodach płatności znajdują się w części Płatność w sklepie internetowym sprzedawcy. Niektóre metody płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich zamówień, np. ze względu na ich wartość lub wybraną metodę wysyłki. Kupujący zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach podczas składania zamówienia.

4.3. Wszelkie koszty związane z wysyłką zostaną naliczone przed wysłaniem zamówienia. Ewentualne opłaty za usługi dodatkowe są aktualizowane w zamówieniu zgodnie z wyborem usług dodatkowych przez kupującego w sposób ciągły, ale nigdy po wysłaniu zamówienia. W przypadku, gdy towar ma być wywieziony do nabywcy poza Unię Europejską, nabywca może ponieść koszty związane z długiem celnym i ewentualnym obowiązkiem uiszczenia innych opłat związanych z czynnościami celnymi w wysokości i trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa kraju, do którego dostarczane są towary. O ile strony nie postanowią lub nie uzgodnią inaczej, sprzedający nie jest zobowiązany do ponoszenia tych zobowiązań w imieniu kupującego.

4.4. Jeżeli kupujący zapłaci sprzedającemu cenę kupna przelewem bankowym, za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym cała cena kupna została zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu cenę kupna w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży.

5. DOSTAWA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający dostarczy kupującemu towar jak najszybciej, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że strony ustaliły inaczej. Jeżeli sprzedający nie wypełnił swojego zobowiązania dotyczącego dostarczenia towaru w uzgodnionym terminie, kupujący wezwie go do dostarczenia towaru w dodatkowym rozsądnym terminie, który tym samym zostanie określony przez kupującego. Jeżeli kupujący nie wezwie sprzedającego w ciągu dwóch miesięcy od daty, kiedy towar miał zostać dostarczony, towar uważa się za dostarczony, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Jeżeli sprzedający nie dostarczy rzeczy nawet w tym dodatkowym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

5.2. W przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy, sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przy próbie doręczenia zamówienia.

5.3. Kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru lub zapewnienia, że osoba trzecia przejmie go za niego. Na żądanie sprzedającego lub przewoźnika osoba przejmująca towar w imieniu lub na rzecz kupującego zobowiązana jest pokazać upoważnienie do przejęcia towaru. W przypadku konieczności powtórzenia dostawy z przyczyn leżących po stronie kupującego (na przykład z powodu nieobecności kupującego lub osoby przez niego upoważnionej w uzgodnionym miejscu), wszelkie dodatkowe koszty powstałe w ten sposób poniesie kupujący, w tym ewentualne koszty magazynowania.

5.4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru przy odbiorze przez kupującego, kupujący ma możliwość odmowy odbioru towaru. Przewoźnik jest zobowiązany sporządzić protokół szkodowy dotyczący uszkodzenia towaru w obecności i na żądanie kupującego. Na podstawie takiego protokołu doręczonego sprzedającemu sprzedający może, po ustaleniu z przewoźnikiem zdarzenia szkodowego, zapewnić dostarczenie brakującego towaru, rabat od ceny zakupu lub dostarczyć kupującemu nowy towar w przypadku wad nienaprawialnych. Późniejsze reklamacje tego typu nie będą przyjmowane.

5.5. Opcje transportu oraz szczegółowe i aktualne informacje na temat warunków transportu można znaleźć w sekcji Dostawa w sklepie internetowym. W przypadku niektórych zamówień nie wszystkie środki transportu muszą być dostępne. Kupujący zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach podczas składania zamówienia.

5.6. Kupujący jako odbiorca towaru wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie mu faktury w formie elektronicznej. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży sprzedający nie jest zobowiązany do spełnienia żądania kupującego dotyczącego poprawienia lub zmiany danych na fakturze, w szczególności zmiany osoby kupującego i zmiany adresu dostawy na inny kraj. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT kupującego, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tej zmianie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje na fakturze, które zostały podane z powodu naruszenia tego obowiązku przez Kupującego.

5.7. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pod warunkiem wypowiedzenia, o ile kupujący nie odbierze towaru w ciągu 5 dni od dodatkowego wezwania sprzedającego i nie uzgodni ze sprzedającym innego terminu przejęcia towaru, umowa zostaje anulowana, strony zwracają lub wymieniają wszystkie otrzymane usługi, w szczególności cenę zakupu i towary, którymi sprzedawca nabywa prawo do swobodnego dysponowania. Prawo sprzedawcy do odszkodowania zgodnie z ust. 5.2 nie jest tym dotknięte.

6. NABYCIE WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

6.1. Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu przez kupującego. Towar jest dostarczany kupującemu poprzez odbiór osobisty lub odbiór od przewoźnika.

6.2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą, gdy przejmie on towar od sprzedającego lub od przewoźnika, albo z chwilą, gdy sprzedający umożliwi mu dysponować towarem, a kupujący go nie odbierze .

7. PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

7.1. Sprzedawca odpowiada za wady towaru, a kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia reklamacji u sprzedawcy.

7.2. Niniejsza procedura reklamacyjna dla przedsiębiorców (zwana dalej „procedurą reklamacyjną”) ma zastosowanie przy rozpatrywaniu reklamacji.

7.3. Kupujący ma prawo ubiegać się o gwarancję od sprzedawcy wyłącznie w przypadku towarów wykazujących wady, objętych gwarancją i zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego.

7.4. W okresie gwarancyjnym kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przekazaniu towaru wraz ze wszystkimi jego akcesoriami.

7.5. Reklamacje są rozpatrywane przez sprzedawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli towar wykazuje wady, Klient ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do Sprzedawcy drogą elektroniczną, dostarczając towar Sprzedawcy w jeden z niżej wymienionych sposobów lub w formie listu łącznie z reklamowanym towarem w jeden z poniższych sposobów. Sposoby złożenia reklamacji:

 1. Dostarczenie formularza reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru do punktu reklamacyjnego pod adresem (dalej jako „punkt reklamacyjny”):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Słowacja
 2. Dostarczenie formularza reklamacyjnego i dostarczenie reklamowanego towaru do jednego z punktów/sklepów stacjonarnych Sprzedawcy, gdzie możliwy jest odbiór takiego towaru biorąc pod uwagę sortyment sprzedawanych produktów lub usług, lub z uwagi na wskazaną osobę.

7.6. Kupujący może poprosić sprzedawcę za pośrednictwem formularza reklamacyjnego o zorganizowanie transportu do centrum reklamacyjnego. W takim przypadku sprzedający zorganizuje transport reklamowanego towaru w imieniu kupującego na własny koszt za pośrednictwem przewoźnika. Reklamowany towar uważa się za dostarczony do sprzedawcy w dniu jego otrzymania przez sprzedawcę w punkcie reklamacyjnym. Przewoźnik jest osobą trzecią działającą we własnym imieniu, w związku z czym przyjęcie reklamowanego towaru do przewozu przez przewoźnika nie ma wpływu na wszczęcie procedury reklamacyjnej. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania reklamowanego towaru, z uwzględnieniem jego charakteru oraz charakteru reklamowanej wady. Sprzedawca odpowiada za pogorszenie się stanu reklamowanego towaru dopiero od momentu jego prawidłowego dostarczenia do punktu reklamacyjnego.

7.7. Jeżeli kupujący zamierza dostarczyć reklamowany towar do jednego ze sklepów sprzedającego, sprzedający zaleca wcześniejsze sprawdzenie możliwości odbioru towaru w tym miejscu.

7.8. Kupujący zgłaszając reklamację zobowiązany jest udowodnić, że towar został zakupiony od sprzedawcy i okres ochrony gwarancyjnej nie został przekroczony. Kupujący jest również zobowiązany do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wad towaru.

7.9. Za dzień rozpoczęcia reklamacji uważa się dzień, w którym kupujący dostarczył sprzedającemu:

 1. Formularz reklamacyjny,
 2. reklamowany towar, w tym akcesoria i
 3. hasła lub kody dostępu, jeśli dotyczą reklamowanego towaru.

7.10. Formularz reklamacyjny tworzy Załącznik nr. 1 niniejszych OWH, a kupujący może go wypełnić i przesłać drogą elektroniczną pod tym linkiem: https://www.muziker.pl/reklamacja.

7.11. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

 1. jeśli kupujący nie udowodni, że kupił towar od sprzedawcy,
 2. brak przedstawienia karty gwarancyjnej, akcesoriów, dokumentacji towaru lub dowodu wpłaty, jeżeli służy on jako karta gwarancyjna,
 3. jeśli nie zgłosi oczywistych wad przy przejęciu towaru,
 4. po upływie okresu gwarancji,
 5. w przypadku uszkodzenia mechanicznego towaru z winy kupującego,
 6. użytkowaniem lub przechowywaniem towarów w warunkach nie odpowiadających środowisku naturalnemu ze względu na ich temperaturę, wilgotność, wpływy chemiczne lub mechaniczne,
 7. z powodu niewłaściwej obsługi, serwisu lub zaniedbania opieki nad towarem,
 8. w przypadku uszkodzenia towaru w wyniku nadmiernego załadunku lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadami ogólnymi, normami technicznymi lub normami bezpieczeństwa,
 9. w przypadku wymiany oryginalnych części produktu,
 10. wskutek korzystania z niewłaściwego zasilacza, nieprawidłowego, nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania.
 11. uszkodzenie towaru spowodowane nieuniknionymi lub niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami,
 12. wskutek stosowania niewłaściwych, niekompatybilnych lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, jeżeli wada powstała w wyniku użycia takiego materiału,
 13. w przypadku uszkodzenia towarów w wyniku przypadkowego zepsucia, pogorszenia stanu lub naturalnego zużycia, w tym zakończenia okresu eksploatacji niektórych komponentów (np. przepalenia żarówki lub zmniejszenia pojemności baterii),
 14. w przypadku uszkodzenia towaru przez wirusa komputerowego,
 15. w przypadku nieprofesjonalnej interwencji, uszkodzenia podczas transportu, uszkodzenia przez wodę, ogień, prąd lub siłę wyższą,
 16. poprzez ingerencję w towar przez osobę nieuprawnioną lub wskutek użycia niewłaściwych narzędzi lub materiałów.

7.12. Sprzedający rozpatrzy reklamację kupującego-przedsiębiorcy w ciągu 60 dni.

7.13. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 1. przekazując naprawiony towar
 2. wymianą towaru
 3. poprzez zwrot ceny zakupu
 4. udzielając rozsądnego rabatu z ceny zakupu
 5. wysyłając pisemne zaproszenie do przejęcia świadczenia określonego przez sprzedającego
 6. uzasadnionym odrzuceniem reklamacji.

7.14. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemny dokument dotyczący sposobu rozpatrzenia reklamacji i zakończeniu reklamacji nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej zgłoszenia.

7.15. Sprzedający zamiast usunięcia wady zawsze może wymienić wadliwy towar na wolny od wad.

7.16. Po rozpatrzeniu reklamacji, poza zwrotem ceny zakupu, sprzedający zwróci reklamowany towar lub dostarczy kupującemu wymieniony towar. Jeżeli kupujący nie przyjmie tego towaru w rozsądnym terminie, sprzedający poprosi go o odebranie towaru w dodatkowym rozsądnym terminie określonym przez sprzedającego, zwykle w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu opłatę za przechowywanie w wysokości 5 € (słownie: pięć euro) za każdy dzień, również rozpoczęty dzień po upływie wyznaczonego terminu na przejęcie towaru, aż do momentu przejęcia go.

7.17. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy (zwany dalej „okresem gwarancyjnym”), pod warunkiem, że dla konkretnych pozycji nie określono innego okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez kupującego. Okres gwarancji wygasa niezależnie od tego, czy jest dłuższy okres gwarancji czy okres przydatności do spożycia (wskazany na opakowaniu towaru). Jeżeli okres gwarancji lub termin przydatności oznaczony na opakowaniu towaru jest krótszy, obowiązuje ten krótszy termin. Wady towaru i wynikające z nich roszczenia należy zgłaszać do końca okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancyjnego wygasa prawo do złożenia reklamacji.

7.18. Towar używany to towar, który był używany, nie zawiera wszystkich części lub jest uszkodzony kosmetycznie lub funkcjonalnie ( dalej jako „towar używany”). Towarem wystawionym jest towar używany, który został użyty do wystawienia w sklepie stacjonarnym sprzedającego, został rozpakowany i mógł być używany w zakresie niezbędnym do przedstawienia jego właściwości innym osobom (zwany dalej "towarem wystawionym"). Towar uszkodzony to towar używany, który ma takie wady, że nie nadaje się do użytku i w związku z tym nie może być używany zgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem (zwany dalej „towarem uszkodzonym”).

7.19. Okres gwarancji na wszystkie towary używane wynosi 12 miesiące, dotyczy to jednak tylko produktów, które nie mają w sklepie dodatkowo wyszczególnionego innego, krótszego okresu gwarancji.

7.20. W przypadku sprzedaży towaru używanego po cenie niższej niż towar nowy, rękojmia za wady, z powodu których uzgodniono niższą cenę, nie przysługuje. Towar uszkodzony może być nienaprawialny i jest zwykle sprzedawany na części zamienne lub do celów kolekcjonerskich. Dodatkowy opis wad, które powodują wadliwe działanie towaru, a tym samym wad nieobjętych gwarancją, znajduje się w opisie towaru na stronie internetowej sklepu. Towar wadliwy bez uprzedniej naprawy lub modyfikacji może okazać się niebezpieczny. Funkcjonalność towarów uszkodzonych nie jest objęta gwarancją.

7.21. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu jego naprawy.

7.22. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji na nowy towar zaczyna biec od dnia otrzymania nowego towaru. To samo dotyczy wymiany części, na którą udzielono gwarancji.

7.23. Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, sprzedawca zabezpieczy jej naprawę. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, a charakter wady nie uniemożliwia normalnego użytkowania towaru, strony mogą uzgodnić rozsądną obniżkę ceny towaru; w takim przypadku nie ma możliwości ponownego reklamowania wady, za którą uzgodniono rozsądną zniżkę.

7.24. W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie rzeczy, sprzedający jest uprawniony, o ile strony nie postanowią inaczej, do wymiany towaru na towar o takim samym lub podobnym działaniu lub wystawienia noty uznaniowej kupującemu (w wartości ceny zakupu, którą kupujący może wykorzystać przy następnym zakupie od sprzedającego).

7.25. W przypadku, gdy dostawa towaru z wadami w istotny sposób narusza umowę, kupujący może:

 1. żądać usunięcia wady poprzez dostarczenie towaru zastępczego za towar wadliwy, dostarczenia brakującego towaru oraz usunięcia wad prawnych,
 2. żądać usunięcia wady poprzez naprawę towaru, jeżeli wady można naprawić,
 3. zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub
 4. odstąpić od umowy.

7.26. Wybór roszczeń z tytułu wad towaru należy do kupującego tylko wtedy, gdy zawiadomi sprzedawcę w odpowiednim terminie lub bez zbędnej zwłoki po tym zgłoszeniu. Kupujący nie może zmienić wybranych roszczeń bez zgody sprzedającego. Jeżeli jednak okaże się, że wady towaru są nieodwracalne lub wiązałyby się z niewspółmiernymi kosztami, mogą żądać dostarczenia towaru zastępczego na żądanie sprzedawcy bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu go przez sprzedawcę o tym fakcie. Jeżeli sprzedający nie usunie wad towaru w rozsądnym dodatkowym terminie lub jeśli ogłosi przed jego upływem, że nie usunie wad, kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

7.27. Jeżeli kupujący nie zgłosi wyboru swojego roszczenia w terminie określonym w niniejszej Procedurze Reklamacyjnej, ma on takie samo prawo do roszczenia z tytułu wad towaru jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

7.28. Jeżeli dostawa wadliwego towaru w nieznacznym stopniu narusza umowę, kupujący może zażądać dostarczenia brakującego towaru, usunięcia wad towaru lub rabatu od ceny zakupu.

7.29. Dopóki kupujący nie zażąda rabatu od ceny zakupu lub do momentu odstąpienia od umowy, sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia brakującego towaru i usunięcia wad prawnych towaru. Inne wady jest zobowiązany usunąć według wybranego przez siebie sposobu, poprzez naprawę towaru lub dostarczenie towaru zastępczego.

7.30. W przypadku, gdy kupujący żąda usunięcia wad towaru, nie może on dochodzić roszczeń z tytułu wad towaru innych niż roszczenie o odszkodowanie przed upływem dodatkowego rozsądnego terminu, który przyznał sprzedawcy; nie ma to zastosowania, jeżeli sprzedający powiadomi kupującego, że nie wypełnił swoich zobowiązań w tym terminie.

7.31. Jeżeli kupujący nie określi dodatkowego terminu lub nie domaga się rabatu od ceny zakupu, sprzedający może wyznaczyć dodatkowy termin na usunięcie wad. Jeżeli kupujący, bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu go przez sprzedawcę o wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie powiadomi sprzedającego, że nie zgadza się z takim terminem, zawiadomienie to skutkuje określeniem terminu zgodnie z niniejszą Procedurą Reklamacyjną.

7.32. Jeżeli sprzedający nie usunie wad towaru w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu reklamacji, kupujący może domagać się rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy, jeżeli zawiadomi sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy w terminie zgodnie z niniejszą Procedurą reklamacyjną lub w rozsądnym terminie przed odstąpieniem od umowy. Kupujący nie może zmienić wcześniej wybranego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji bez zgody sprzedającego.

7.33. Na potrzeby niniejszych OWH naruszenie umowy jest istotne, jeżeli strona naruszająca umowę wiedziała lub mogła uważać za uzasadnione w chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę cel umowy lub jego okoliczności, że w interesie drugiej strony nie będzie wywiązanie się z zobowiązań w przypadku takiego naruszenia umowy. W razie wątpliwości przyjmuje się, że naruszenie umowy nie jest istotne.

7.34. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych przez kupującego podczas składania reklamacji.

7.35. Uprawnienie kupującego do reklamacji wady wygasa po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i wezwaniu sprzedającego do usunięcia wady towaru i niezależnie od wyniku reklamacji przestaje być uprawniony do dochodzenia ponownego roszczenia z tytułu tej samej wady.

7.36. Jeżeli sprzedający zakończy postępowanie reklamacyjne poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru, może zaproponować kupującemu usunięcie wad na koszt kupującego. W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności w związku z diagnozą wady dokonaną przez osobę trzecią (autoryzowany serwis) oraz transportem towaru.

7.37. Jeżeli sprzedający zakończy postępowanie reklamacyjne poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji, a kupujący nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji, może dochodzić swojego prawa do usunięcia wady na drodze sądowej.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych niniejszymi OWH oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy uzgodniony w umowie producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub dokonał tak istotnych zmian, że uniemożliwiły one wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy lub z powodu siły wyższej, lub jeśli nawet przy wszelkich uzasadnionych staraniach nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie określonym w niniejszych ogólnych warunkach lub za cenę określoną w sklepie internetowym. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić kupującemu wszelkie płatności zgodnie z niniejszymi OWH. Nie wpływa to na prawo stron umowy do uzgodnienia zastępczego pełnienia zobowiązań lub zmiany ceny.

8.2. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku, jeśli przy zawarciu umowy kupna wystąpił wyraźny błąd w podanej cenie zakupu towaru (np. nieprawidłowo umieszczony przecinek dziesiętny, brakująca cyfra, cena zakupu wyraźnie nie odpowiada zwyczajnej cenie rynkowej).

8.3. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie z przyczyn przewidzianych w niniejszej części OWH lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Kupującemu-przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, z których prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu-konsumentowi zgodnie z pierwszą częścią niniejszych OWH (np. odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsze OWH zostały wydane 01.02.2022 i zostały ostatnio zmienione w dniu 03.02.2023. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszych OWH. Stosunek prawny pomiędzy stronami umowy jest zawsze regulowany przez ważne i obowiązujące w chwili wysłania zamówienia OWH.

9.1A. Sprzedający wyświetla recenzje poszczególnych produktów oraz recenzje ogólnego wrażenia użytkownika. Recenzje mogą również zawierać opinię słowną. Sprzedający zapewnia autentyczność recenzji za pomocą środków technicznych, zapraszając do napisania/wystawienia recenzji tylko osoby, które faktycznie dokonały u niego zakupu, co może również nastąpić za pośrednictwem strony trzeciej (porównywarka cen lub portal recenzji). Bez narażania autentyczności recenzji, sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewyświetlania wszystkich recenzji poprzez nadanie priorytetu wyświetlaniu recenzji przez niego wybranych.

9.2. Niniejsze OWH są sporządzone w języku słowackim. Jeżeli niniejsze OWH zostały sporządzone również w języku innym niż słowacki, ich wersja słowacka ma zawsze pierwszeństwo przed inną wersją językową.

9.3. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. Umawiające się Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać się będzie głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej i listów.

9.4. Stosunki prawne pomiędzy stronami umowy reguluje umowa, niniejsze OWH, postanowienia ustawy nr. 513/1991 Dz. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawne Republiki Słowackiej.

9.5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy kupna a niniejszymi OWH, pierwszeństwo mają postanowienia umowy kupna. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWH a postanowieniami umowy kupna uzgodnionej indywidualnie przez strony umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy kupna.

9.6. Kontrahenci dołożą wszelkich starań, jakie mogą być od nich wymagane w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów lub roszczeń wynikających między nimi z niniejszych OWH, z umowy lub w związku z nią polubownie. Jeżeli strony umowy nie rozstrzygną polubownie jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszych OWH lub umowy, w tym sporu dotyczącego ich ważności, interpretacji lub unieważnienia, sądy słowackie mają jurysdykcję do rozstrzygnięcia takiego sporu.

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

10.1. Następujące załączniki stanowią integralną część pierwszej części OWH:

 1. Załącznik nr. 1 do OWH: Formularz reklamacyjny
 2. Załącznik nr. 3 do OWH: Usługi dodatkowe
 3. Załącznik nr. 4 do OWH: Ogólne warunki programu lojalnościowego MUZIKER CLUB

10.2. Załącznik nr. 2 do OWH: Formularz odstąpienia nie dotyczy kupującego-przedsiębiorcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OWH: Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego prosimy wypełnić ten formularz i dołączyć go do reklamowanego towaru. Towar musi być starannie zapakowany, ponieważ sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewoźnika powstałe podczas transportu, a jedynie za pogorszenie stanu towaru od momentu jego prawidłowego odbioru zgodnie z OWH.

Sprzedający:
MUZIKER, a.s.
z siedzibą w Drieňová 1H, 821 01 Bratysława, Słowacja
wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Miejskiego w Bratysławie III, dział: Sa, wpis nr. 3337/B
IČO (REGON): 35 840 773
(zwany dalej „Sprzedawcą”)

Kupujący:

Imię i nazwisko:
Ulica i numer domu:
Kod pocztowy / Miasto / Gmina:
E-mail:
Telefon:
Numer konta IBAN (w przypadku zwrotu):

(zwany dalej „Kupującym” lub „Ja”)

Jako kupujący zawarłem określoną poniżej umowę kupna ze sprzedającym na towary określone poniżej, które tą drogą do sprzedającego reklamuję z opisem wad określonych poniżej.

Numer dokumentu sprzedaży 2):
Data zawarcia umowy 1)
Data złożenia reklamacji


Wadliwy towar
 
Nazwa 3):
Opis wad 4):


Jaki sposób rozpatrzenia reklamacji Pan/Pani preferuje (prosimy zaznaczyć wybór)*

▢ Naprawa
▢ Wymiana
▢ Refundacja
▢ Rozsądna zniżka od ceny towaru

*O ostatecznym sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Pana/Panią po zdiagnozowaniu wady.
Wykaz załączników:

Podpis:

Objaśnienia:

 1. Dzień, w którym kupujący otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Nie podawaj dnia utworzenia zamówienia ani dnia, w którym poinformowaliśmy Cię o rejestracji zamówienia.
 2. Fakturę i numer zamówienia wysłaliśmy e-mailem podczas zawierania umowy kupna.
 3. Nazwę i kod towaru znajdziesz na fakturze lub w e-mailu, który został wysłany przy zawieraniu umowy kupna.
 4. Podaj dokładny opis wad. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych przez kupującego podczas składania reklamacji.

Instrukcje dla kupującego-konsumenta: Jeżeli wada może zostać usunięta, kupujący ma prawo do jej bezpłatnej, terminowej i prawidłowej naprawy. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Zamiast usunięcia wady, kupujący może zażądać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, jeżeli tym samym sprzedawca nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów z powodu ceny towaru lub powagi wady. Sprzedający zamiast usunięcia wady zawsze może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, o ile nie spowoduje to poważnych trudności kupującemu.
W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia właściwe użycie towaru jako towaru bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub prawo odstąpienia od umowy. Te same uprawnienia przysługują konsumentowi w przypadku wad, które można usunąć, jeśli konsument nie jest w stanie właściwie korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu wystąpienia większej ilości wad. W przypadku innych nieodwracalnych wad, kupującemu przysługuje stosowna obniżka ceny produktu.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do OWH: Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Sprzedający:
MUZIKER, a.s.
z siedzibą w Drieňová 1H, 821 01 Bratysława, Słowacja
wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Miejskiego w Bratysławie III, dział: Sa, wpis nr. 3337/B
IČO (REGON): 35 840 773
adres zwrotny: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Słowacja
(zwany dalej „Sprzedawcą” )

Kupujący / Konsument:

Imię i nazwisko, tytuł:
Adres zameldowania:
Adres dostawy:
Kontakt (adres e-mail i/lub numer telefonu):

(zwany dalej „Kupującym” lub „Ja”)

Jako konsument zawarłe(a)m ze sprzedawcą dnia ________________ 1) umowę kupna na towary określone poniżej, od której w ten sposób odstępuję.

Faktura i numer zamówienia 2):

Data odbioru towaru:

Towar, który zwracam sprzedawcy (nazwa i kod towaru) 3):

Przyczyna odstąpienia od umowy/zwrotu towaru 4):

Instrukcja dla konsumenta: Kupujący ma obowiązek zwrócić towar wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją, sprzedającemu w jeden ze sposobów określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Po odstąpieniu od umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności kupującemu przed dostarczeniem mu towarów lub do czasu, gdy kupujący udowodni zwrot towaru do sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponuje odbiór towaru osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy a następnie dostarczenia Sprzedającemu towaru używanego lub uszkodzonego albo gdy jego wartość uległa zmniejszeniu w wyniku manipulacji wykraczającej poza manipulację konieczną do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru, Sprzedający ma prawo do odszkodowania od kupującego w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.Sposób zwrotu ceny zakupu:

▢ Na numer rachunku IBAN:
▢ Inną metodą:
Podpis:

Objaśnienia:

 1. Dzień, w którym kupujący otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Nie podawaj dnia utworzenia zamówienia ani dnia, w którym poinformowaliśmy Cię o rejestracji zamówienia. Podanie tych informacji jest opcjonalne, ale pomoże nam przyspieszyć rejestrację zwracanych towarów i zwrot płatności.
 2. Fakturę i numer zamówienia wysłaliśmy e-mailem podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Podanie tych informacji jest opcjonalne, ale pomoże nam przyspieszyć rejestrację zwracanych towarów i zwrot płatności.
 3. Nazwę i kod towaru znajdziesz na fakturze lub w e-mailu, który został wysłany przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Podanie tych informacji jest opcjonalne, ale pomoże nam przyspieszyć rejestrację zwracanych towarów i zwrot płatności.
 4. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jeśli nie chcą Państwo podawać powodu, prosimy pozostawić to pole puste.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do OWH: Usługi dodatkowe

SEKCJA I.
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

 1. Niniejszy załącznik nr. 3 do OWH: Usługi dodatkowe (zwane dalej „tym załącznikiem”) określa dodatkowe prawa i obowiązki stron umowy związane z usługami dodatkowymi wymienionymi w niniejszym załączniku.
 2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku mają to samo znaczenie, jakie nadaje im pierwsza część OWH, jeżeli nabywcą usługi dodatkowej jest konsument lub druga część OWH, jeżeli nabywcą usługi dodatkowej jest przedsiębiorca.
 3. Do celów niniejszego załącznika usługi dodatkowe oznaczają:
  1. przedłużona gwarancja
  2. Ubezpieczenie wysyłki
  3. Natychmiastowa wymiana: Warunki skorzystania z tej usługi regulują zasady podane na tej stronie.
  (zwane dalej „usługami dodatkowymi”)
 4. Wszystkie usługi dodatkowe są dobrowolne i świadczone na rzecz kupującego wyłącznie na podstawie jego woli. Sprzedający w żadnym wypadku nie uzależnia zawarcia umowy lub prawidłowego wykonania swoich zobowiązań zamówieniem którejkolwiek z usług dodatkowych.
 5. Jeśli kupujący chce zamówić dodatkową usługę lub usługi, zaznaczy odpowiednie pole lub pola podczas procesu składania zamówienia; dodatkowe zamówienie usługi dodatkowej nie jest możliwe. Wiążąca akceptacja propozycji zawarcia umowy kupna, która obejmuje usługę dodatkową, obejmuje również umowę o usłudze dodatkowej (zwaną dalej „umową o usłudze dodatkowej”).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieoferowania dodatkowych usług dla niektórych towarów. Kupujący jest informowany o dostępności poszczególnych usług dodatkowych dla poszczególnych towarów podczas tworzenia zamówienia.
 7. Dodatkowe usługi można łączyć lub zamawiać niezależnie.
 8. Sprzedawca odpowiada za wady usług dodatkowych. Zasady postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie do rozpatrywania reklamacji.

SEKCJA II.
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

1. CEL, ZAKRES I CZAS TRWANIA PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

1.1. Usługa dodatkowa Przedłużona gwarancja oznacza czynności Sprzedawcy lub wskazanych przez niego osób trzecich polegające na przyjmowaniu zawiadomień o wadach towaru, ich ocenie i usunięciu po upływie okresu gwarancji w sposób i na warunkach określonych w niniejszym punkcie (dalej tylko jako "Przedłużona gwarancja"). Przedłużona gwarancja nie wynika z odpowiedzialności sprzedającego za wady towaru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ale jest usługą komercyjną oferowaną kupującemu odpłatnie. Wysokość opłaty za usługę Przedłużona gwarancja jest indywidualna dla każdego produktu. Kupujący jest informowany o wysokości opłaty za pośrednictwem sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia.

1.2. O ile w niniejszym paragrafie nie określono inaczej, stosunki prawne pomiędzy stronami umowy wynikające z Przedłużonej Gwarancji są regulowane Zasadami postępowania reklamacyjnego.

1.3. Przedłużona gwarancja dotyczy tylko tych wad, które objęte są gwarancją zgodnie z Zasadami postępowania reklamacyjnego. Przypadki, dla których wygasa prawo do bezpłatnej naprawy zgodnie z Zasadami postępowania reklamacyjnego, to również przypadki, w których sprzedawca może odmówić wykonania naprawy w ramach Przedłużonej Gwarancji. Sprzedający może dalej odmówić wykonania naprawy, jeżeli Kupujący nie skorzystał ze swojego roszczenia z tytułu Przedłużonej Gwarancji bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady lub jeżeli pomimo wady nadal korzystał z towaru.

1.4. Przedłużona gwarancja rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym upłynął okres gwarancji określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub uzgodniony przez strony umowy.

1.5. Czas trwania Przedłużonej Gwarancji można ustalić na okres jednego, dwóch lub trzech lat.

2. ZASTOSOWANIE I SPOSOBY ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

2.1. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji w ramach Przedłużonej Gwarancji, jest on zobowiązany do uczynienia tego w sposób określony dla zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z Zasadami postępowania reklamacyjnego. W tym celu Kupujący skorzysta z formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr. 1 niniejszych OWH, lub z formularza elektronicznego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.2. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w ramach przedłużonej gwarancji bez zbędnej zwłoki po ujawnieniu się wady towaru. W przeciwnym razie roszczenie z tytułu Przedłużonej gwarancji wygasa.

2.3. W przypadku naprawialnej wady towaru objętego Przedłużoną Gwarancją, sprzedawca zapewni jego bezpłatną naprawę.

2.4. W przypadku nieodwracalnej wady towaru objętego Przedłużoną gwarancją, kupujący ma prawo do zwrotu towaru, a sprzedawca zapłaci mu wartość końcową towaru w formie kredytu finansowego (bonu), z którego kupujący może skorzystać w przypadku następnego zakupu od sprzedawcy.

2.5. Wartość rezydualna towaru jest obliczana poprzez obniżenie ceny zakupu o jeden procent za każdy miesiąc, nawet rozpoczęty, licząc od daty dostawy towaru.

2.6. Sprzedający załatwi reklamację z tytułu Przedłużonej gwarancji bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie takiej reklamacji może w uzasadnionych przypadkach przekroczyć 30 dni, zwłaszcza jeśli jest to konieczne ze względu na czasochłonną diagnostykę wady i/lub naprawę towaru.

2.7. Przedłużona gwarancja zaczyna obowiązywać na mocy tego oddziału, niezależnie od tego, czy i ile razy kupujący zgłaszał roszczenie w okresie gwarancyjnym, chyba że poniżej określono inaczej. Jeżeli reklamacja zgłoszona w okresie gwarancyjnym zgodnie z Zasadami postępowania reklamacyjnego została zakończona

 1. naprawą reklamowanego towaru, fakt ten nie ma wpływu na początek przedłużonej gwarancji,
 2. wymianą towaru, Przedłużona gwarancja rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres rękojmi na wymieniony towar,
 3. poprzez zwrot ceny zakupu, ew. odstąpieniem od umowy, Przedłużona gwarancja wygasa,
 4. udzielając rozsądnego rabatu od ceny zakupu, fakt ten nie ma wpływu na początek obowiązywania Przedłużonej gwarancji, ale Przedłużona gwarancja nie obejmuje wad towaru, na który został udzielony rozsądny rabat,
 5. uzasadnionym odrzuceniem reklamacji, fakt ten nie ma wpływu na początek Przedłużonej gwarancji.

3. WYGAŚNIĘCIE, PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

3.1. Usługa Przedłużona gwarancyjna wygasa

 1. po upływie uzgodnionego czasu,
 2. odstąpieniem kontrahenta od umowy,
 3. w przypadku odstąpienia kupującego - konsumenta od umowy o dodatkowej usłudze Przedłużona gwarancja.

3.2. W przypadku wygaśnięcia Przedłużonej gwarancji na podstawie punktu b) i c) poprzedniego paragrafu, sprzedający zwróci kupującemu opłatę za Przedłużoną gwarancję w sposób i na warunkach określonych w niniejszych OWH. Nie narusza to postanowień niniejszych OWH o odstąpieniu od umowy.

3.3. Kupującemu – konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dodatkowe usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie tylko od dodatkowej umowy o świadczenie usług nie wpływa na czas trwania umowy kupna-sprzedaży. Procedura odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi OWH ma zastosowanie mutatis mutandis do odstąpienia od umowy dodatkowej.

3.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy usługa przedłużonej gwarancji również zostaje anulowana, a sprzedawca zwróci kupującemu opłatę za przedłużoną gwarancję w sposób i na warunkach określonych w niniejszych OWH. Nie narusza to postanowień niniejszych OWH o odstąpieniu od umowy.

DZIAŁ III.
UBEZPIECZENIE WYSYŁKI

1. CEL I ZAKRES UBEZPIECZENIA PRZESYŁKI, DEFINICJE

1.1. Usługa Ubezpieczenia przesyłki oznacza czynność Sprzedawcy polegającą na sprawnym przyjmowaniu zgłoszeń usterek powstałych w transporcie oraz ich sprawnym usuwaniu poprzez wymianę towaru na nowy poza procedurą reklamacyjną, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym punkcie (" Natychmiastowa wymiana”). Umowa o świadczenie usług dodatkowych Ubezpieczenie przesyłki nie jest umową ubezpieczeniową i tak powstały stosunek pomiędzy kontrahentami nie jest ubezpieczeniem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ubezpieczenie przesyłki to usługa handlowa oferowana kupującemu za opłatą.

1.2. Ubezpieczenie przesyłki nie ogranicza ani nie warunkuje odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Zasadami postępowania reklamacyjnego.

1.3. Ubezpieczenie przesyłki obejmuje tylko

 1. uszkodzenia lub zniszczenia towarów, które prawdopodobnie powstały podczas transportu; oraz
 2. towary będące przedmiotem umowy kupna, dla których została zawarta umowa o tę usługę dodatkową.

1.4. Roszczenia z Ubezpieczenia Przesyłki nie mogą być dochodzone

 1. za towary lub szkody inne niż te, o których mowa w poprzednim akapicie, lub
 2. po upływie terminu do złożenia reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki w trakcie dostawy.

2. REGULAMIN ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UBEZPIECZENIA PRZESYŁKI

2.1. Kupujący zobowiązany jest dochodzić roszczenia z Ubezpieczenia Przesyłki u Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dostarczeniu towaru. Jeżeli towary są dostarczone kupującemu osobno, termin dot. dochodzenia roszczeń biegnie dla każdego z towarów z osobna.

2.2. Roszczenie z Ubezpieczenia Przesyłki zgłasza się pisemnie na adres e-mail sprzedającego: reklamacie@muziker.sk (zwane dalej „Powiadomieniem”). Powiadomienie zawiera dane identyfikacyjne kupującego, numer faktury i zamówienia oraz szczegółowy opis uszkodzenia towaru wraz z dokumentacją fotograficzną.

2.3. Po otrzymaniu powiadomienia przez sprzedającego strony ustalają termin i sposób zwrotu towaru sprzedającemu. Sprzedający wyśle kupującemu nowy towar w taki sam sposób, jaki kupujący wybrał w swoim zamówieniu, bez zbędnej zwłoki po dostarczeniu oryginalnego towaru do sprzedawcy. W przypadku, gdy wymiana uszkodzonego towaru na nowy nie jest możliwa ze względu na wyprzedaż zapasów lub niedostępność towaru, sprzedający może uzgodnić z kupującym dostawę innego towaru. Koszty związane ze zwrotem oryginału i dostawą nowego towaru w ramach Ubezpieczenia Przesyłki ponosi sprzedający.

2.4. Towar wysyłany do kupującego zamiast towaru oryginalnego objęty jest ubezpieczeniem przesyłki w taki sam sposób jak towar oryginalny, automatycznie i bez obowiązku dalszych płatności.

3. ŚWIADCZENIE USŁUGI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

3.1. Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi dodatkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, odstąpienie to musi jednak nastąpić wcześniej niż pełne świadczenie usługi. Odstąpienie tylko od dodatkowej umowy o świadczenie usług nie wpływa na czas trwania umowy kupna-sprzedaży. Procedura odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi OWH ma zastosowanie mutatis mutandis do odstąpienia od umowy dodatkowej.

3.2. Z istoty i celu usługi Ubezpieczenie przesyłki wynika, że początek świadczenia usługi jest możliwe tylko przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i świadczenie uważa się za pełne po upływie terminu, w którym kupujący może dochodzić roszczenia lub po dostawie nowych lub innych towarów.

3.3. Sprzedawca poucza kupującego, że wyrażając zgodę (wysyłając zamówienie) na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie dodatkowej usługi po pełnym wykonaniu usługi.

3.4. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że:

 1. został należycie poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie usług dodatkowych zgodnie z poprzednim ustępem, oraz
 2. wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Ubezpieczenia Przesyłki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.5. Prawo kupującego - konsumenta do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi OWH lub prawo do złożenia reklamacji w ramach Zasad postępowania reklamacyjnego pozostaje nienaruszone. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna po upływie terminu do skorzystania z tej dodatkowej usługi, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności za usługę ubezpieczenia przesyłki.

CZĘŚĆ IV.
DOSTAWA Z WNIESIENIEM DO MIESZKANIA

1. CEL I ZAKRES USŁUGI DOSTAWY Z WNIESIENIEM DO MIESZKANIA

1.1. Pod pojęciem usługi Dostawa z wniesieniem do mieszkania (zwana dalej tylko „Wniesieniem do mieszkania” lub „Wniesieniem”) należy rozumieć usługę przewoźnika zapewnioną przez Sprzedającego dla Kupującego składającą się z doręczenia towaru przekraczającego ramy zwykłego doręczenia, to znaczy na żądanie aż do mieszkania lub podobnego miejsca wskazanego przez Kupującego.

1.2. Wniesienie do mieszkania to usługa komercyjna oferowana Kupującemu odpłatnie.

1.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania usługi Wniesienia do mieszkania tylko w niektórych wybranych przez niego krajach i/lub regionach na podstawie określonych przez niego niedyskryminujących kryteriów oraz prawo do zmiany tychże kryteriów kiedykolwiek na podstawie własnej decyzji.

2. WARUNKI I SPOSÓB WNIESIENIA DO MIESZKANIA

2.1. Kupujący jest zobowiązany do współpracy z przewoźnikiem oraz do zapewnienia warunków koniecznych do wniesienia towaru do mieszkania. W tym celu Kupujący jest zobowiązany zwłaszcza do zapewnienia wolnego dostępu do pomieszczeń, do których towar ma zostać doręczony, do zapewnienia odpowiedniego miejsca wraz z trasą przejścia umożliwiającego manipulowanie towarem i, jeżeli jest to konieczne, do podjęcia środków w celu zapobiegnięcia powstaniu szkód (np. przez przykrycie podłogi, zabezpieczenie rogów ścian, usunięcie kruchych przedmiotów z miejsc manipulowania towarem itp.).

2.2. Sprzedający ani przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usługi Wniesienia, ani za szkody powstałe w wyniku niezapewnienia koniecznej współpracy. Kupujący jest ponadto zobowiązany do pokrycia szkody, która powstała Sprzedającemu lub przewoźnikowi w wyniku nieudzielenia potrzebnej współpracy.

3. ŚWIADCZENIE USŁUGI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

3.1. Kupujący-konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o usłudze dodatkowej także bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jednak najpóźniej do jej pełnego wyświadczenia. Odstąpienie od samej tylko umowy o usłudze dodatkowej nie ma wpływu na ważność umowy kupna-sprzedaży. Procedura odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi OWH zostanie odpowiednio zastosowana także w zakresie odstąpienia od umowy dodatkowej.

3.2. Na podstawie charakteru i celu usługi Wniesienie do mieszkania wynika, że rozpoczęcie jej świadczenia jest możliwe wyłącznie przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz że uważa się ją za wyświadczoną w całości z chwilą wniesienia towaru na wskazane miejsce. Do celów niniejszego akapitu towar uważa się za wniesiony także wówczas, gdy przewoźnik podjął próbę jego wniesienia, ale wniesienia nie można było dokończyć z powodu nieprzestrzegania obowiązków Kupującego zgodnie z ust. 2.1.

3.3. Sprzedający poucza Kupującego, że przez udzielenie zgody (złożenie zamówienia) na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, po całkowitym wyświadczeniu usługi Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy o usłudze dodatkowej.

3.4. Przez przesłanie zamówienia Kupujący oświadcza, że

 1. został prawidłowo pouczony o braku możliwości odstąpienia od umowy o usłudze dodatkowej zgodnie z ustępem poprzednim i
 2. wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Wniesienia do mieszkania przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

3.5. Powyższe nie narusza prawa Kupującego-konsumenta do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi OWH ani prawa do złożenia reklamacji zgodnie z Procedurą Reklamacyjną.

Załącznik NR. 4: Ogólne warunki programu lojalnościowego Muziker SMILE

1. ZAKRES I DEFINICJE

1.1. Niniejszy Regulamin ogólny programu lojalnościowego MUZIKER SMILE (zwany dalej „warunkami członkostwa”) reguluje warunki członkostwa w programie lojalnościowym MUZIKER SMILE (zwanym dalej „klubem”) oraz związane z tym stosunki pomiędzy operatorem klubu, którym jest Muziker, a.s. z siedzibą pod adresem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Republika Słowacka, IČO 35 840 773, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sa, wkładka nr. 3337/B (zwany dalej „operatorem”) i członkiem klubu, będący osobą fizyczną lub prawną, która wyraziła wolę zostania członkiem klubu i spełniła warunki członkostwa (zwany dalej jako „członek klubu” lub „członek”) (operator i członek klubu również osobno „kontrahent” lub łącznie „kontrahenci”).

1.2. System lojalnościowy MUZIKER SMILE to system korzyści dla klientów Muziker. Pomimo tego, że niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują prawa i obowiązki stron umowy kupna zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego, z zalet klubu można korzystać także w placówkach stacjonarnych sprzedawcy.

1.3. Niniejsze warunki członkostwa stanowią integralną część niniejszych OWH, w których operator określany jest również jako sprzedawca. Członek klubu nie musi być kupującym w rozumieniu niniejszych OWH.

1.4. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym załączniku mają takie samo znaczenie, jakie nadała im część pierwsza OWH, jeżeli kupującym jest konsument lub część druga OWH, jeżeli kupującym jest przedsiębiorca.

2. NABYCIE, CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

2.1. Członkostwo w klubie powstaje poprzez przypisanie członkowi karty stałego klienta (zwanej dalej „kartą lojalnościową”), która jest dostarczana członkowi pocztą elektroniczną (e-mail) po pomyślnej rejestracji członkostwa.

2.2. Członkostwo można zarejestrować w ramach rejestracji klienta na stronie internetowej lub w jednym ze stacjonarnych sklepów operatora, zarówno podczas tworzenia zamówienia, jak i osobno. Ponadto członkostwo można zarejestrować również w taki sposób, że klient, który już w przeszłości założył konto klienta, ale nie posiada aktualnej rejestracji w klubie, prześle nowe zamówienie w podczas aktywnego logowania do tego konta. Rejestracja konta na stronie operatora nie jest możliwa bez rejestracji w klubie.

2.3. Rejestracja członkostwa z mocą wsteczną nie jest możliwa. Nie jest również możliwe wsteczne wymaganie korzyści płynących z klubu. Jeżeli jest to rejestracja do klubu zgodnie z art. 2.2. drugiego punktu niniejszych warunków członkostwa, członkostwo w klubie zostanie ustalone nie wcześniej niż w dniu wysłania zamówienia.

2.4. Członkostwo jest bezpłatne i obowiązuje na czas nieokreślony.

2.5. Członkostwo w klubie, karta lojalnościowa i korzyści klubowe są niezbywalne.

2.6. Członkostwo wygasa z chwilą anulowania rejestracji członkostwa przez operatora. Operator anuluje członkostwo na podstawie pisemnego wypowiedzenia członkostwa przez członków klubu lub na podstawie własnej decyzji. Operator anuluje członkostwo w szczególności w przypadku, gdy członek naruszył warunki członkostwa lub ma uzasadnione podejrzenie, że członek korzysta z klubu z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub w celu naruszenia praw osób trzecich, w celu ułatwienia przestępstwa lub uzasadnione podejrzenie, że klub prawdziwych użytkowników lub konto klienta to osoba inna niż osoba zarejestrowana. W przypadku wypowiedzenia członkostwa przez członka klubu, operator anuluje członkostwo w rozsądnym terminie od dnia otrzymania wypowiedzenia.

2.7. Bez względu na sposób i przyczynę wypowiedzenia, wypowiedzenie członkostwa skutkuje nieodwracalną utratą wszystkich niewykorzystanych dostępnych i zarezerwowanych punktów oraz dezaktywacją karty lojalnościowej członka.

3. KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W KLUBIE

3.1. Zalety członkostwa w klubie to w szczególności:

 1. System punktów lojalnościowych,
 2. przedłużony okres odstąpienia od umowy,
 3. przedłużona gwarancja
(zwane dalej „korzyściami z członkostwa”).

3.2. Korzyści z członkostwa zgodnie z literą (b) i (c) poprzedniego paragrafu mogą być używane tylko przez członka konsumenta.

3.3. Wyliczenie świadczeń w ust. 3.1 to minimalny zakres korzyści. Aktualny zakres świadczeń publikowany jest na stronie internetowej operatora. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczeń.

4. SYSTEM PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH

4.1. System punktów lojalnościowych oznacza system lojalnościowy polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu punktów w sposób i na warunkach określonych w niniejszych warunkach członkostwa.

4.2. Członek będzie zdobywał punkty, dokonując zakupu towarów od operatora. Liczba punktów, które uczestnik może zdobyć po spełnieniu warunków, zależy od ceny zakupu towarów, z zastrzeżeniem, że uczestnik zdobywa jeden punkt za każde wydane euro. W przypadku, gdy cena zakupu towarów jest podana w walucie innej niż euro, punkty zostaną przeliczone po kursie aktualnie stosowanym przez operatora i wyświetlone kupującemu w koszyku lub podczas procesu dokonywania zakupu. Operator jest uprawniony, według własnego uznania, do przyznania innej liczby punktów (mniejszej lub większej) za zakup określonego produktu niż określona w niniejszym paragrafie.

4.3. Warunkiem uzyskania punktów jest:

 1. przy zakupie za pośrednictwem sklepu internetowego: członkostwo w klubie, posiadanie karty stałego klienta, rejestracja konta klienta na stronie operatora, zakup będąc zalogowanym na koncie klienta oraz dodatnia wartość punktowa widoczna w szczegółach pozycji produktu w katalogu asortymentowym w sklepie internetowym;
 2. w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym: członkostwo w klubie, dowód posiadania karty stałego klienta (poprzez okazanie karty stałego klienta, potwierdzenie numeru karty stałego klienta lub podanie adresu e-mail związanego z rejestracją), ważna rejestracja konta klienta na stronie internetowej operatora oraz dodatnia wartość punktowa widoczna w szczegółach odpowiedniej pozycji produktu w katalogu produktów na stronie internetowej operatora.

4.4. Jeżeli cena zakupu towaru jest indywidualnie negocjowana lub dostosowywana, lub jeżeli członek stosuje kupon rabatowy na towar lub na całe zamówienie, prawo do uzyskania punktów dotyczących towaru lub zamówienia może zostać zmniejszone lub może w ogóle nie powstać. Nie będzie również przysługiwać prawo do uzyskania punktów za zakup towarów będących przedmiotem zamówienia, w którym wcześniej zdobyte punkty były choćby częściowo wykorzystane. Punkty nie mogą być wykorzystane w zamówieniu, za które mają zostać zdobyte.

4.5. Jeżeli umowa została zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego, zdobyte punkty zostaną naliczone członkowi, a członek będzie mógł nimi dysponować najwcześniej po 30 dniach od dnia otrzymania towaru. Jeżeli umowa została zawarta w sklepie stacjonarnym, zdobyte punkty zostaną naliczone członkowi, a członek może nimi od razu dysponować; nie dotyczy to sytuacji, gdy członek wybrał opcję płatności ratalnej lub na fakturę. W takim przypadku zdobyte punkty zostaną naliczone na konto członka, a członek będzie mógł nimi dysponować najwcześniej po upływie 30 dni od daty otrzymania płatności przez operatora.

4.6. Aktualna liczba dostępnych punktów zostanie wyświetlona klubowiczowi w statusie aktywnego logowania do swojego konta klienta lub podczas zakupów w jednym ze sklepów stacjonarnych na paragonie zakupu, lub taka informacja zostanie podana przez obsługę klienta sklepu stacjonarnego na życzenie.

4.7. Jeśli członek klubu nie dokona nowego zakupu przy użyciu karty lojalnościowej w statusie aktywnego logowania lub w sklepie stacjonarnym w ciągu 24 miesięcy od ostatniego zakupu, jego wcześniej zdobyte punkty wygasną. Nie ma znaczenia, czy ten nowy zakup skutkuje otrzymaniem nowych punktów, czy wymianą dostępnych punktów.

4.8. Zdobyte punkty mogą być wykorzystane przez członka przed wysłaniem zamówienia – członek sam zdecyduje, z ilu swoich punktów skorzysta. Wybrana w ten sposób liczba punktów się odzwierciedli w obniżonej cenie zakupu, przy czym cena zakupu zostanie obniżona o jeden eurocent za każdy wykorzystany punkt. W ten sposób można otrzymać towar bezpłatnie, jeśli cena zakupu zostanie obniżona do 0 € (słownie: zero euro).

4.9. Zdobyte punkty można wykorzystać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego operatora. Nie ma możliwości skorzystania z punktów przy zakupie w sklepie stacjonarnym operatora.

4.10. W przypadku odstąpienia od umowy kupna przez jedną ze stron w jakikolwiek sposób, operator nie jest zobowiązany do zwrotu zareklamowanych punktów członkowi klubu. Jeśli członek klubu nie obniżył ceny zakupu do 0 € płacąc punktami i zapłacił obniżoną cenę zakupu, operator zwróci płatność tylko w wysokości obniżonej ceny zakupu.

5. PRZEDŁUŻONY OKRES NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Członek klubu ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego bez podania przyczyny w okresie po upływie ustawowego 14-dniowego okresu odstąpienia, a to przed upływem 30 dni od daty dostawy (dalej „okres przedłużony”) .

5.2. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest członkostwo w klubie, posiadanie karty stałego klienta oraz złożenie zamówienia będąc zalogowanym na koncie klienta. Prawo odstąpienia od umowy w przedłużonym okresie dotyczy wyłącznie towarów będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, które są nieuszkodzone, nie noszą śladów użytkowania i są w oryginalnym opakowaniu.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy w przedłużonym okresie, operator nie zwróci członkowi klubu środków w formie pieniężnej, ale zapewni mu kredyt finansowy w wysokości ceny zakupu, z którego członek klubu może skorzystać przy następnym zakupie w sklepie operatora.

5.4. Odstąpienie od umowy w przedłużonym terminie nie jest możliwe w tych samych przypadkach, w których nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ustawowym terminie. Pozostałe postanowienia niniejszych OWH dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.

5.5. Prawo kupującego - konsumenta do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi OWH lub prawo do złożenia reklamacji w ramach Zasad postępowania reklamacyjnego pozostaje nienaruszone.

6. PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

6.1. Towary objęte co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym art. 6 przysługuje usługą uzupełniająca Przedłużona gwarancja.

6.2. Warunkiem powstania Przedłużonej gwarancji jest członkostwo w klubie, posiadanie karty stałego klienta oraz złożenia zamówienia będąc zalogowanym na koncie klienta. Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie towarów będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim.

6.3. Usługa Przedłużonej Gwarancji jest aktywowana automatycznie dla członka klubu na okres jednego roku. W przypadku, gdy klubowicz zamówił odpłatną usługę dodatkową Przedłużona gwarancja, odpowiednio niezależnie od korzyści wynikającej z członkostwa, zamówiona rozszerzona gwarancja zostaje przedłużona o kolejny rok.

6.4. Postanowienia niniejszych OWH dotyczące usługi dodatkowej Przedłużona gwarancja mają zastosowanie do Przedłużonej gwarancji udzielanej członkom klubu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Ogólne warunki handlowe operatora mają zastosowanie do stosunków między operatorem a członkiem klubu nieuregulowanych niniejszymi warunkami.

7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za

 1. szkody spowodowane niewłaściwym użyciem karty lojalnościowej;
 2. ograniczenie korzystania z klubu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (np. partnera biznesowego operatora);
 3. ograniczenie korzystania z klubu z przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli lub działań operatora;

7.3. Operator jest uprawniony do zawieszenia działalności klubu lub korzystania z przywilejów członkowskich

 1. ze względów bezpieczeństwa;
 2. z powodu siły wyższej;
 3. na podstawie decyzji organu publicznego;
 4. w celu umożliwienia wykonywania napraw i prac związanych z eksploatacją, remontem lub konserwacją urządzeń technicznych umożliwiających działalność klubu;
 5. z innego powodu, który służy uzasadnionym interesom operatora lub jednego lub więcej członków klubu.

7.4. Operator informuje członka klubu o zawieszeniu działalności klubu lub korzystaniu z przywilejów członkowskich za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej operatora.